Administrator danych, tj. Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-101, ul. Rynek 13, przetwarza przesłane dane na potrzeby procesu akredytacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zmianami). Dane zostaną udostępnione Fundacji Maus, z siedzibą przy ul. Grunwaldzkiej 61, 50-366 Wrocław, na potrzeby zapewnienia zakwaterowania oraz zostaną wprowadzone do Event Management System (EMS) w celu przygotowania akredytacji. Ponadto dane mogą być udostępnione w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą lub przekazania uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe zakończenie procesu akredytacji.

Przesłane Wrocławskiemu Komitetowi Organizacyjnemu – Światowe Igrzyska Sportowe 2017 Spółka z o.o. dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa, tj.:

  • Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zmianami);
  • Rozporządzeniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).